Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Podstawy  prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.u. 1982 nr 35 poz. 228)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982r nr 35 poz. 230)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r -Prawo oświatowe( Dz. U. 2017r poz. 59)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe( Dz.U. 2017 poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r poz. 1189
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz .U.2003r nr 6 poz. 69)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 1611)
 8. Konstytucja RP( Dz .U. 1997r nr 78 poz. 483)
 9. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)
 10. Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

 

W związku z powtarzającymi się przypadkami agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią  zarządzam wprowadzenie na jej terenie  określonych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia:

 • agresywne zachowanie ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych,
 • agresywne zachowanie ucznia ( bójka, pobicie),
 • stosowanie przez ucznia agresji słownej ( wulgaryzmów),
 • obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów,
 • samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia,
 • agresywne  zachowanie uczniów wobec siebie i osób dorosłych,
 • agresywne zachowania nauczycieli, pracowników szkoły wobec uczniów,
 • wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji
 • palenia papierosów przez uczniów,
 • dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności,
 • kradzieży dokonanej przez uczniów,
 • wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego,
 • wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa,
 • w przypadku , gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki,
 • w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
 • w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • wobec ucznia  sprawiającego trudności wychowawcze,
 • usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego,
 • w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy),
 • w przypadku fałszerstwa,
 • osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły

 

W  przypadku wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w § 1 zaleca się działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są w załącznikach od 1-21.

 

 

Załącznik nr 1

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji  stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych:

 1. Podjęcie  przez nauczyciela  próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez rozmowę z uczniem.
 2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy lub dyżurnego ucznia zawiadamia dyrektora lub innego nauczyciela  o zaistniałej sytuacji.
 3. Zabranie ucznia z lekcji przez  innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do gabinetu dyrektora szkoły. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom  poprzez wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy szkolnej lub czytelni.
 4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia.
 5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji.
 6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
 7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/ opiekun prawny podpisuje zgodę na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża  bezpieczeństwu i/lub zdrowiu  jego i innych uczniów.
 8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji / Pogotowia Ratunkowego w  przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.
 9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę i dyrektora  w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.
 10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1a

   Sobiechy ...............................................

                                            data

 

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/ córki ........................................................................................... w sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub innych uczniów.

 

…………………………………………………

                                                                                   Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia ( bójka, pobicie):

 1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia ( bójka, pobicie), zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania aktu przemocy.
 2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje  przeprowadzona rozmowa mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
 3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy.
 4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia   dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.
 5. Wychowawca pomaga rodzicom w doborze metod wychowawczych.

W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia wychowawca klasy podejmuje współpracę z PP-P i Policją oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

 

 

Załącznik nr 3

Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy):

 1. Rozmowa nauczyciela z uczniem w celu wyjaśnienia powodu agresji oraz uświadomienia uczniowi skutków takiego zachowania.
 2. Wpisanie uwagi do dziennika, dzienniczka.
 3. Powiadomienie wychowawcy.

W przypadku braku poprawy:

 1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem.
 2. Powiadomienie rodziców.
 3. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona

    zostaje rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców.

 1. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków

    oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora.

 1. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich.

 

 

  

 Załącznik nr 4

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły:

 1. Zgłoszenie problemu wychowawcy( wpis uwagi do dziennika).
 2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania.
 3. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności osób trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia.
 4. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę - problem wygasa, ale zachowanie ucznia jest pod obserwacją.
 5. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża nauczyciela, powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły.
 6. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się, o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja.

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego.

 

 

  

Załącznik nr 5

 

 Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenie szkoły przez ucznia:

 

 

 1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego

              zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji      

             oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub - w przypadku jego nieobecności -   

             dyrektora.

 1. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców

              (opiekunów) ucznia.

 1. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) wychowawca powiadamia Policję.

 

 

   Załącznik 6

 

 Procedura postępowania w przypadku agresywnego  zachowania uczniów wobec siebie i osób dorosłych

 1. Przerwać, w sposób zdecydowany i stanowczy negatywne zachowania sprawcy wobec ofiary.
 2. Powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym konflikcie.
 3. Wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające i mediacje ze stronami konfliktu.
 4. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców sprawcy i ofiary konfliktu.
 5. W razie konieczności wychowawca zawiadamia dyrektora, który zawiadamia Policję.
 6. Wychowawca ustala rodzaj kary dla sprawcy przemocy w oparciu o obowiązujący system kar i powiadamia o tym fakcie sprawcę i jego rodziców.
 7. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia lub grupy uczniów wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego rozwiązania problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów.
 8. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia trudności.

  

 

Załącznik nr 7

 Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli i/lub pracowników szkoły wobec uczniów:

 

 1. Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców, dyrektor przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające z udziałem obu stron konfliktu.
 2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów wobec pracownika szkoły dyrektor podejmuje działania dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie pracy, Kodeksie pracy lub Karcie Nauczyciela.

 

  

Załącznik nr 8

 

 Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji:

 

 1. Upomnieć ucznia, który uniemożliwia  prowadzenie zajęć.
 2. Uspokoić sytuację w klasie i kontynuować zajęcia, a po nich powiadomić o zajściu wychowawcę klasy.
 3. W przypadku powtarzających się zachowań, wychowawca powiadamia rodziców ucznia i wymierza karę zgodną z przyjętym systemem kar.
 4. W przypadku braku reakcji na upomnienia nauczyciela wezwać, poprzez przewodniczącego klasy lub innego ucznia, wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły celem odizolowania ucznia od zespołu klasowego.
 5. W przypadku powtarzających się zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji, wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego rozwiązania problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów.
 6. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia trudności.

 

  

 

Załącznik nr 9

Procedura postępowania wobec uczniów palących  papierosy :

 

 1. Zgłosić wychowawcy klasy ucznia palącego.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną z uczniem informując go o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia tytoniu przez nieletnich oraz zobowiązuje ucznia do podpisania oświadczenia o zaniechaniu palenia tytoniu.
 4. W razie powtarzających się przypadków palenia tytoniu przez ucznia wychowawca klasy zobowiązuje go do przygotowania godziny wychowawczej nt. szkodliwości palenia tytoniu lub wykonania gazetki ściennej na ten temat.
 5. W przypadku niezaprzestania palenia tytoniu przez ucznia wychowawca klasy organizuje spotkanie z rodzicami ucznia oraz nakłada na ucznia stosowne kary.

 

 

 

Załącznik nr 10

 Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności:

 1. Przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi świadkami zdarzenia.
 2. Ustalić sprawcę lub sprawców.
 3. Wychowawca wzywa rodziców i powiadamia ich o zdarzeniu i szkodzie.
 4. Rodzic zobowiązuje się naprawić uszkodzone mienie lub pokryć koszty jego naprawy bądź wymiany.
 5. W przypadku szkody materialnej o znacznej wartości dyrektor szkoły powiadamia Policję.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

 Procedura postępowania  w przypadku kradzieży dokonywanych przez uczniów:

 1. Ustalić sprawcę
 2. Ustalić i przesłuchać ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Powiadomić Policję
 4. Powiadomić rodziców sprawcy kradzieży oraz rodziców poszkodowanego.
 5. W przypadku braku sprawcy powiadomić rodziców o możliwości dochodzenia roszczeń przy udziale Policji.

 

  

 

 

 Załącznik nr 12

Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 

 1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnia jej udzielenie poprzez

     wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.

 1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 2. Powiadamia rodziców ucznia.
 3. Niezwłocznie wzywa Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego

     zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków     

     zdarzenia.

 

 

  

 

Załącznik nr 13

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa:

 

 

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o zdarzeniu.
 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi   

        szkoły pod opiekę.

 1. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy.
 2. Niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,

            uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

             nikomu znana.

 1. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z

            przestępstwa i przekazuje je Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa     

            noża i  uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 

 

Załącznik nr 14

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki:

 

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa Policję.
 3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

 

 

Załącznik nr 15

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukiwania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przekazuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest  bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej  próbuje ustalić, w jaki sposób i od  kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną   notatkę z ustaleń  wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

 

 

Załącznik nr 16

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, Policja ma możliwość przewiezienia  ucznia do izby wytrzeźwienia albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny  do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).
 6. O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu Rodzinnego.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

Załącznik nr 17

 

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze:

 1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
 3. Nauczyciel informuje rodziców o istniejących trudnościach i zapoznaje ich ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
 4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.
 5. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
 6. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 18

 

Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego:

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr28. poz. 153, Nr 141. poz. 943, z 1998 r. Nr 117. poz.759. Nr 182, poz. 1126. z 2000r Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz, 239. Nr 48. poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122. poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz, 362. Nr 113, poz. 984. Wykładnia TK (Dz. U, z 1994 r, Nr45.poz. 184) ad. art. 36 ust. 5).

 1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych ( w formie pisemnej z czytelnym podpisem rodzica).
 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.
 3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
 4. Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi wykaz uczniów, którzy maja nieusprawiedliwione nieobecności.
 5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz pkt. 2) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
 7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
 8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.
 9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
 10. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
 11. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.

 

 

  

Załącznik nr 19

 

Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń  przyniesie do szkoły alkohol (papierosy):

 1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.
 2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, zapewniając mu opiekę. Zawiadamia wychowawcę.
 3. Wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor rozmawia z uczniem w obecności, wychowawcy i rodziców - ustala pochodzenie alkoholu (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie      nazwiska osób, które uczestniczyły w zakupie.
 5. Dyrektor szkoły informuje Policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez
 6. Wychowawca sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
  W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu (papierosów) wniesionego na teren szkoły.
 7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia
  o konsekwencjach czynu.

 

 

 

Załącznik nr 20

 

Fałszerstwo

Sytuacje fałszerstwa w szkole:

 • dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen,  usprawiedliwianie nieobecności),
 • przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,
 • podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,
 • podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez   nauczyciela ściąganie,
 • inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).
 1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:

-   wychowawca klasy,

-   nauczyciel przedmiotu,

-   zespół wychowawczy,

-   dyrektor szkoły.

 1. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:

-   powiadomienie rodziców ucznia,

-   spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,

 -   podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Policji.

 

 

 

Załącznik nr 21

 Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających na terenie szkoły

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien:

 1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub

innych środków  poza teren szkoły.

 1. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły
 2. Dyrektor szkoły wzywa Policję.

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W takiej sytuacji należy:

 1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego

     rodzica lub opiekuna.

 1. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem Dyrektor szkoły    

      wzywa Policję.