Załącznik do Zarządzenia nr 9/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

z dnia 04.04.2022r.

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej w Sobiechach

zgodne z wytycznymi MEiN i GIZ z dnia 04.04.2022

Ogólne zasady:

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 5. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 6. Osoby z zewnątrz mogą wejść na teren szkoły z zachowaniem zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym w przypadku: ustalonego spotkania z nauczycielem, zasięgnięcia informacji w sekretariacie szkoły, bądź innych uzasadnionych przypadkach.
 7. W szkole stosuje się ścieżkę szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów.
 8. W wejściu głównym znajdują się urządzenia do dezynfekcji dłoni, a wejściu od boiska urządzenie do dezynfekcji dłoni i pomiaru temperatury, szkoła dysponuje termometrami bezdotykowymi, które wykorzystywane są do bieżącego pomiaru temperatury, w miarę zgłaszanych potrzeb.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną odizolowuje się ucznia w odrębnym pomieszczeniu- sala nr 8 i powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 10. Nauczyciele podczas dyżurów zwracają uwagę, by uczniowie nadmiernie się nie gromadzili, w miarę możliwości klasy są przypisane do jednej sali lekcyjnej.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 

 1. Miejsca, gdzie występuje duża rotacja uczniów (hala sportowa, gimnastyczne i sala komputerowo, po każdych zajęciach nauczyciele wych. fiz., dezynfekują użyty sprzęt, a wyznaczony pracownik szkoły dezynfekuje sprzęt i powierzchnie w sali komputerowej z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących.
 2. Sale wietrzy się na każdej przerwie, korytarze w czasie lekcji.
 3. W zależności od odpowiedniej aury uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Ogranicza się kontakty personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.
 6. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej w wyznaczonych godzinach, ustalono zasady funkcjonowania gabinetu.
 7. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 2. W szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje korzystania z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 5. Regularnie opróżnia i czyści się kosze na odpady.
 6. Ustalone są z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

 

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia (jadalnia) w szkole zapewnione są warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Zostało wyznaczone i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie- sala nr 8, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. Miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną są dodatkowo sprzątane zgodnie z procedurami.

  

Informacje dodatkowe:

 • Szkoła jest otwarta od 6:50
 • Lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00
 • Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 7:50 (dojeżdżający wg rozkładu jazdy).
 • Dla uczniów rodziców pracujących przywożących dzieci we własnym zakresie będzie zorganizowana świetlica od 7:00.
 • Odjazdy autobusów: 12:40 oraz 14:30