Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
 2. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.
 3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, które zdejmują po wejściu do klasy.
 4. Uczniowie dowożeni do szkoły środkami komunikacji publicznej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w czasie przewozu.
 5. We wrześniu nie ma obowiązku zmiany obuwia.
 6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą uczniowie muszą  założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
 7. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach przez nauczycieli.
 8. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest informatyka, chemia, wychowanie-fizyczne i lekcje klas łączonych. Informatyka odbywa się w sali nr 9. Po każdych zajęciach z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed wejściem do sali myją ręce.
 9. W przypadku złego samopoczucia ucznia i podejrzenia wystąpienia zakażenia, nauczyciel termometrem bezdotykowym mierzy temperaturę (za zgodą rodzica).
 10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.
 11. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 12. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.
 13. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.
 14. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie, a na lekcjach korytarze.
 15. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe, poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 16. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.
 17. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numer 874377016.
 18. Wymogi dotyczące noszenia maseczek nie dotyczą wychowanków oddziału przedszkolnego.

 II. Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka do szkoły

 1. Uczniowie oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców /jeden rodzic do dziecka/ bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego przyprowadzając dziecko zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący min. 1,5 m., przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce).
 3. Rodzice kontaktują się z wychowawcą za pomocą dziennika Librus lub poprzez sekretariat szkoły.
 4. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.
 5. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie w piątki po zakończeniu zajęć szkolnych.

 

 III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły

 1. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19, w godzinach świadczenia pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym dyrektora.
 3. Należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 4. Wyznaczona osoba niezwłocznie informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
 5. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego przybycia do szkoły w celu odebrania dziecka.
 6. W tym czasie dziecko przebywa w izolatorium.
 7. Funkcję izolatorium pełni wydzielone pomieszczenie, sala nr 8.
 8. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 9. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 10. Po pełnej diagnozie rodzice zobowiązani są powiadomić szkołę o stanie zdrowia dziecka.
 11. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 12. Wszyscy uczniowie danej klasy, pod opieką nauczyciela, myją i dezynfekują ręce, opuszczają dane pomieszczenie i przechodzą do innej sali lekcyjnej.
 13. Salę lekcyjną i obszar po której poruszało się dziecko poddaje się szczegółowej dezynfekcji.

 

 IV. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów wg planu lekcji. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze)
 4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 5. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

 

V.  Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

 • Porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia, a rano wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 • Przy schodzeniu wykorzystujemy oba wejścia do szatni.
 • Do szatni uczniowie schodzą w środkach ochrony osobistej.
 • Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce

VI. Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 2. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych. Posiłki uczniowie jedzą przy stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas.
 4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 5. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 6. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.

 

Informacje dodatkowe:

 • Szkoła jest otwarta od 6:50
 • Lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00
 • Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 7:50 (dojeżdżający wg rozkładu jazdy).
 • Dla uczniów rodziców pracujących przywożących dzieci we własnym zakresie będzie zorganizowana świetlica od 7:00.
 • Odjazdy autobusów: 12:40 oraz 14:30