I. Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
 2. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.
 3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, które zdejmują po wejściu do klasy.
 4. Uczniowie dowożeni do szkoły środkami komunikacji publicznej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w czasie przewozu.
 5. We wrześniu nie ma obowiązku zmiany obuwia.
 6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą uczniowie muszą  założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
 7. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach przez nauczycieli.
 8. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest informatyka. Informatyka odbywa się w sali nr 9. Po każdych zajęciach z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed wejściem do sali myją ręce.
 9. W przypadku złego samopoczucia ucznia i podejrzenia wystąpienia zakażenia, nauczyciel termometrem bezdotykowym mierzy temperaturę (za zgodą rodzica).
 10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.
 11. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 12. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie, a na lekcjach korytarze.
 13. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe, poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 14. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.

 

II. Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka do szkoły

 1. Uczniowie oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców /jeden rodzic do dziecka/ bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Rodzic może wejść tylko do strefy wspólnej, którą jest korytarz. Nie może wchodzić do klasy ani szatni.
 3. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego przyprowadzając dziecko zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych osób wynoszący min. 1,5 m., przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce).
 4. Rodzice kontaktują się z wychowawcą za pomocą dziennika Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły

 1. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19, w godzinach świadczenia pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym dyrektora.
 3. Należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 4. Wyznaczona osoba niezwłocznie informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
 5. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego przybycia do szkoły w celu odebrania dziecka.
 6. W tym czasie dziecko przebywa w izolatorium.
 7. Funkcję izolatorium pełni wydzielone pomieszczenie, sala nr 8.
 8. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 9. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 10. Po pełnej diagnozie rodzice zobowiązani są powiadomić szkołę o stanie zdrowia dziecka.
 11. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 12. Wszyscy uczniowie danej klasy, pod opieką nauczyciela, myją i dezynfekują ręce, opuszczają dane pomieszczenie i przechodzą do innej sali lekcyjnej.
 13. Salę lekcyjną i obszar po której poruszało się dziecko poddaje się szczegółowej dezynfekcji.

 

IV. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów wg planu lekcji. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze)
 4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 5. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

 

Informacje dodatkowe:

 • Szkoła jest otwarta od 6:50
 • Lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00
 • Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 7:50 (dojeżdżający wg rozkładu jazdy).
 • Dla uczniów rodziców pracujących przywożących dzieci we własnym zakresie będzie zorganizowana świetlica od 7:00.
 • Odjazdy autobusów: 12:40 oraz 14:35
 • Istnieje możliwość zapisania dzieci na świetlicę po lekcjach (do godz. 15:20). Jest to propozycja dla rodziców pracujących. Odbiór dziecka we własnym zakresie.