EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

EGZAMIN

 1. Podstawowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły. Szczegółowe informacje oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie http://www.oke.lomza.pl/ oraz na stronie https://cke.gov.pl/
 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Terminy egzaminu:
 • 22 maja 2022 r. godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • 23 maja 2022 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • 24 maja 2022 r. godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.
 1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Wszystkie rysunki uczniowie wykonują długopisem lub piórem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słownikówNie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu, przystępuje do niego w czerwcu. (13, 14 i 15 czerwca). W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
 3. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.
 4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Jeżeli uczeń uzyska prawo do wydłużonego czasu w czasie egzaminu to oznacza, że jego pracę z arkuszem egzaminacyjnym można przedłużyć:

 • Z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • Z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • Z języka angielskiego – nie więcej niż o 45 minut
 1. Sposób kodowania został przedstawiony w krótkim filmie przygotowanym przez CKE:

https://www.youtube.com/watch?v=hgK2i-8KCHs