1. Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

2. Konsultacje klasy VIII od 25 maja 2020 r.

3. Oświadczenie rodzica

 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowychklasyfikacyjnych oraz sprawdzianu wiadomości  i umiejętności ucznia do oceny ustalonej niezgodnie  z obowiązującymi przepisami  oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalania tej oceny w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem:
i zwalczaniem COVID-19

 

>>Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych<<