REGULAMIN PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ

ORAZ ZWIĄZANEGO Z TYM BEZPIECZEŃSTWA NURD

Włącz trzeźwe myślenie na drodze”

§ 1.

Organizator konkursu.

 

Konkurs organizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach. Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Budry.

 

 

§ 2.

Termin konkursu

 

Konkurs plastyczny odbędzie się od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

§ 3.

Uczestnicy.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckach oraz Szkoły Podstawowej w Sobiechach w następujących grupach wiekowych :

1. uczniowie klas 0

2. uczniowie klas I-III

3. uczniowie klas IV-VI

4. uczniowie klas VII-VIII

 

 

 

§ 3.

Cele konkursu.

 

Celem Konkursu jest:

  • profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

  • uświadomienie o szkodliwym wpływie używek na życie i zdrowie człowieka (alkohol, narkotyki itp.),

  • promowanie zdrowego stylu życia, zdrowych zachowań na co dzień i czynnego spędzania wolnego czasu bez nałogów,

  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów,

  • kształtowanie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia,

  • podnoszenie świadomości o zagrożeniach na jakie narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (czyli NURD) tj. piesi, rowerzyści, motorowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg,

  • uświadomienie jakie niebezpieczeństwa, stwarzają nietrzeźwi uczestnicy ruchu na drogach.

 

 

§ 4.

Prace konkursowe

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu dowolną techniką w formacie A4 lub A3 o tematyce antyalkoholowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Uczniowie klas 0-III, biorąc pod uwagę ich wiek i związaną z tym wrażliwość, w swoich pracach ujmą jedynie temat bezpieczeństwa NURD. Treść prac nie może naruszać praw innych, w tym prywatności, godności, itp.

 

2. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko 1 pracę.

 

3. Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące dane: imię, nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu kontaktowego.

 

4. Prace konkursowe należy składać do 30 kwietnia 2021 roku do siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Budrach ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry. W razie trudności opcjonalnie pracę będzie można składać w sekretariatach szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckach lub w Szkole Podstawowej w Sobiechach.

 

5. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby GOPS Budry lub sekretariatu Szkoły. Plakaty złożone po terminie nie podlegają ocenie w konkursie.

 

6. Wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentację pracy i wykorzystanie jej w materiałach reklamowych
i promocyjnych wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

 

 

 

 

 

§ 5

Przebieg konkursu

 

1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych oraz dopuszcza się możliwość przyznawania wyróżnień. Przewidziane będzie również symboliczne uznanie za uczestnictwo.

 

2. Prace konkursowe oceni komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz osoby wskazanej przez Wójta Gminy Budry. Komisja oceniać będzie:

- zgodność pracy z tematem,

- inwencję, pomysłowość oraz czytelność przekazu,

- formę estetyczną oraz technikę wykonania pracy.

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu maju 2021 roku. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną miejsce i forma przekazania nagród nie jest obecnie ustalona, jednak nastąpi nie później niż do dnia zakończenia roku szkolnego 2021.

 

4. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie.

 

5. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu.

 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminy Budry oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

 

7. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

 

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach oraz Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac konkursowych, wystawy, publikacji, prezentacji itp.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia i wykluczenia z udziału prac, które naruszają Regulamin Konkursu.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Uwagi końcowe

 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z niej przez organizatora.

3. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu oraz mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Budry.

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

5. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego prowadzenia i dalszej prezentacji złożonej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ...........................................................................................................………………… w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie plastycznym z zakresu profilaktyki antyalkoholowej „Włącz trzeźwe myślenie na drodze” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach pod patronatem Wójta Gminy Budry - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.…..………………………………………...

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKUW związku z uczestnictwem w konkursie plastycznym z zakresu profilaktyki antyalkoholowej „Włącz trzeźwe myślenie na drodze” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach pod patronatem Wójta Gminy Budry - wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w (literą X zaznaczyć właściwe):

□ publikacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Budry, Komendy Powiatowej Policji

w Węgorzewie,

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach

□ gablotach i na tablicach ściennych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).…..………………………………………...

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach

2. W GKRPA w Budrach powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz upubliczniania wizerunku.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.