>>Rozkład jazdy autobusu szkolnego<<

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września o godz. 8:30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”, informujemy o przyjętych założeniach realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

 

  1. Komu przysługuje dofinansowanie na zakup podręczników w Gminie Budry

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Budry naukę w klasach:

Kl. III   szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), czyli 574 zł netto

u  Kl. III  szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 574 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekonomiczna. Należy pamiętać, że wniosek taki musi zawierać uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów klas III.

u  Dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym specjalnego oraz zakup materiałów edukacyjnych  jest przyznawana  uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Budry szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV,  gimnazjów z wyjątkiem klasy I,. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Uczniowie  szkół średnich i zawodowych wnioski składają do dyrektora szkoły do której będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/16

 

   2. Miejsce i termin składania wniosków

u  Wniosek o dofinansowanie na zakup podręczników składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie

do 10  września 2015 r.  

 

3. Kto może złożyć wniosek

u  rodzice, opiekun prawny, rodzina zastępcza, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

4. Dowód zakupów podręczników:

u  faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna

u  rachunek, paragon

u  oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

u  w przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz podpis podmiotu dokonującego zakupu

5. Wysokość dofinansowania

Grupa beneficjentów

Wysokość dofinansowania

 - dla uczniów klas  III szkoły podstawowej

 - dla uczniów niepełnosprawnych klas  III szkoły podstawowej

Do kwoty 225 zł

  - dla uczniów niepełnosprawnych klas V – VI szkoły podstawowej

Do kwoty 325 zł

 -  dla uczniów niepełnosprawnych klas II i III  gimnazjum

Do kwoty 350 zł

 

 

 

Wyżej wymieniona informacja dotyczy szkół w Gminie Budry, pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Do pobrania:

1. wniosek - druk 1 i druk 2