Bezpieczna droga do szkoły

11 września 2014 r. policjanci z Węgorzewskiej Komendy Policji, dzielnicowy Paweł Pietrasz oraz p. Mariusz Kwarciński, odwiedzili naszą szkołę by uświadomić nam jak ważne jest zachowanie w różnych sytuacjach oraz, że jesteśmy odpowiedzialni za to co robimy czy mówimy.

Policjanci poprowadzili pogadankę na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”, o tym by być ostrożnym na jezdni. Uświadomili nam jak ważne jest prawo własności a także jak ważna w życiu jest uczciwość.

Poruszyli też temat przemocy fizycznej i słownej. Przestrzegali przed użyciem siły i tzw. brzydkich słów do „rozwiązywania” problemów.

Powiedzieli, że nawet dzieci podlegają odpowiedzialności karnej.

Spotkanie zakończyli wyrażeniem nadziei, ze w naszej szkole są same dobre, mądre i uczciwe dzieci, które umieją się odpowiednio zachować w każdej z wyżej wymienionych sytuacji.

 M. Oryńczak

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015


„Baczność, Sztandar Szkoły wprowadzić” – usłyszeliśmy od nowej przewodniczącej szkoły Emilii Tryk o godz. 8:30.

Apel jak co roku był bardzo uroczysty, a wszyscy uczniowie uśmiechali się, niejako ciesząc się z końca wakacji. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz, który przywiózł niespodziankę. Dziewięciu naszych uczniów zostało nagrodzonych za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym (dwoje obecnie jest już w gimnazjum - K. Szewczyk i W. Szynkar).

 1. Oliwia Bojsicka
 2. Mateusz Wojtkiewicz
 3. Jakub Jodko
 4. Julia Zakaszewska
 5. Hubert Pszczoła
 6. Emilia Tryk
 7. Rusłana Rabij

 

  

Niespodzianką była też wizyta nowego księdza proboszcza Tadeusza Krzywińskiego. Ksiądz wyraził chęć niesienia pomocy i wsparcia duchowego – kilku uczniów zostało obdarowanych plecakami.

Pani Wioleta Bryżys rozdała najmłodszym uczniom lizaki, tym samym dając im do zrozumienia, że będzie ich panią.

  

Pani dyrektor przedstawiła też wychowawców pozostałych klas:

Kl. I – p. Anna Misiak

Kl. II – p. Zofia Langer

Kl. III – p. Agnieszka Mikiciuk

Kl. IV – p. Elżbieta Fedusio

Kl. V – p. Mirosława Rabij

Kl. VI – p. Rafał Kryłowicz

Wszyscy goście oraz pani dyrektor życzyli uczniom i nauczycielom powodzenia w Nowym 2014/2015 Roku Szkolnym.

„Rok Szkolny 2014/2015 uważam za rozpoczęty”.

M. Oryńczak

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godz. 8:30

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, informujemy o przyjętych założeniach realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015.

 

 1. Komu przysługuje dofinansowanie na zakup podręczników w Gminie Budry

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Budry naukę w klasach:

 •   II,  III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), czyli 539 zł netto
 •   II –III i  VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekonomiczna. Należy pamiętać, że wniosek taki musi zawierać uzasadnienie. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów klas II-III  i VI.
 •   Dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym specjalnego oraz zakup materiałów dydaktycznych  jest przyznawana uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Budry. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 •   Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
 •   Uczniowie  szkół średnich i zawodowych wnioski składają do dyrektora szkoły do której będą uczęszczać w roku szkolnym 2014/15

 

   2. Miejsce i termin składania wniosków

 •   Wniosek o dofinansowanie na zakup podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 10  września 2014 r.  

 

  3. Kto może złożyć wniosek

 •   rodzice, opiekun prawny, rodzina zastępcza, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

4. Dowód zakupów podręczników:

 •   faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna
 •   rachunek, paragon
 •  oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”
 •  w przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu oraz podpis podmiotu dokonującego zakupu

5. Wysokość dofinansowania

Grupa beneficjentów

Wysokość dofinansowania

 - dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej

 - dla uczniów niepełnosprawnych klas II – III szkoły podstawowej

Do kwoty 225 zł

 - dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

 - dla uczniów niepełnosprawnych klas IV – VI szkoły podstawowej

Do kwoty 325 zł

 -  dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

Do kwoty 350 zł

 - dla uczniów niepełnosprawnych którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Do kwoty 607 zł lub kwoty 770 zł

 

Wyżej wymieniona informacja dotyczy szkół w Gminie Budry, pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki: